หลักสูตรการฝึกอบรมปี 2565 เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
(อ.ธวัชชัย บัววัฒน์)

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายหลังเหตุการณ์โควิท-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบส่วนใหญ่ต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งมีความไม่แน่นอน ความผันผวนและไม่ชัดเจนเป็นความท้าทายในอนาคต


ส่งผลให้ทักษะที่มีอยู่ของพนักงานในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการตอบสนองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การมีทักษะใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งกระบวนการของธุรกิจเพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามหลักสูตรการฝึกอบรมในอดีตอาจมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมกับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ดังนั้นเพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ ผมจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรมขึ้นมาเฉพาะในปี 2565 ซึ่งมีทั้งหมด 8 หลักสูตร(หลักสูตร 1วัน) โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมดังนี้

  1. มีแบบทดสอบ(Online)ก่อน-หลัง การฝึกอบรม : ทั้งหมด 10-20 ข้อ เพื่อประเมินผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและหลัง เพื่อให้เนื้อหาตรงกับปัญหาและความต้องการของกิจการ
  2. มี Homework(หรือโครงการเพื่อให้ผู้อบรมไปใช้กับงานจริง) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงในการฝึกอบรม
  3. การฝึกอบรม : two-way communication ( 40-50% workshop) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอความเห็นเพื่อการพัฒนา
  4. อบรม 1 วัน เวลา 9:00-16:00 (ไม่เกิน 50 คน)
  5. การอบรมสามารถจัดได้ทั้งแบบ Online และแบบ On Site

รายชื่อหลักสูตร ปี 2564

หลักสูตร ชื่อหลักสูตร
1.การบริหารสต๊อกสินค้าและโมเดลการสั่งซื้อสำหรับโรงงานและร้านค้า
Inventory Management and Replenishment Model
2.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการ
Logistics and Supply Chain Management  
3.ลดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยการคิดและทำแบบลีน
Process improvement with Lean Thinking
4.การแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อการบริหารเป้าหมายให้สำเร็จ
Problem Solving and Systematic Thinking for Success
5.เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Industrial Engineering Techniques (IE)
6.เทคนิคการเพิ่มผลงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร:
Techniques for Daily Productivity Improvement in Your Organization
7.กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในกิจการเพื่อให้อยู่รอดและเติบโต  (The Next SMEs)
8.หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อ.ธวัชชัย บัววัฒน์
13 /1/2565

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับกิจการ
ติดต่อโดยตรงได้ที่ อ.ธวัชชัย 081-484-8854

featured