หลักสูตรฝึกอบรมและการบรรยาย

การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 การสร้างองค์กรประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization)
 Objectives and Key Results (OKRs)
 การสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จให้กิจการ (Key Performance Indicators)
 การพยากรณ์ยอดขายเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Sales Forecasting)
 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
 การบริหารประสิทธิภาพการส่งสินค้า (Delivery performance management)
 การบริหารการจัดซื้อและวางแผนการผลิต (Purchasing and Production Planning)
 การจัดการ Supply Chain Management – Logistics ให้มีประสิทธิภาพ
 การประหยัดต้นทุนและปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ(Cost Saving and Effective Improvement)
 การเลือกทำเลธุรกิจ (Business Location)
 การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model
 การสร้างจิตสำนึกการทำงานเพื่อประสิทธิภาพองค์กร (Work awareness for efficiency organization)
 การสร้างความได้เปรียบให้กิจการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage for business)

การปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม

 การปรับปรุงกระบวนการและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ( Process & Production Improvement)
 Lean Production & Kaizen และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 การบริหารคุณภาพด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม 5ส, QC circle & 7QC tools, TQM , 5Why
 TPM : Total Productive Maintenance
 TPS : Toyota Production System, Just in Time เพื่อลดต้นทุน , 7 Wastes
 การลดของเสียให้เป็นศูนย์ ZERO Defect / 6 Sigma
 การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขอย่างเป็นระบบ (Problem Solving & Decision Making)
 การบริหารเป้าหมายให้สำเร็จ (Target Management)
 การวิเคราะห์กระบวนการด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)