หลักสูตรการฝึกอบรมและหัวข้อการบรรยาย

หลักสูตรการอบรม และหัวข้อการบรรยาย สำหรับสถานประกอบการและหน่วยงานที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ในแต่ละหลักสูตร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 083-454-7528

การบริหารโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
การเลือกทำเลธุรกิจ
ฺBusiness Location
.
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง สำหรับการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
(Risk Management Strategy For Effective Purchasing)
.
การบริหารสินค้าคงคลัง
Inventory Management
การปรับปรุงการทำงาน
Lean Thinking & Manufacturing

การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(Inventory and Warehouse Management)

การบริหาร SMEs ให้มีกำไร
The Next SMEs
บริหารอย่างไรให้ได้ผลงาน
High Performance Organization

การออกแบบหลักสูตร

กิจการสามารถกำหนดเป้าหมายและความคาดหวังต่อการอบรม เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ของแต่ละกิจการ ด้วยความยึดหยุ่นนี้เองทำให้เราตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

เรามุ่งมั่นตั้งใจในการนำเสนอหลักสูตรและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ผลจริง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่า และเพิ่มคุณค่า ตลอดกระบวนการขององค์กร

ความยั่งยืน

เป้าหมายสูงสุดของกิจการ คือ การเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยความสามารถในการตอบสนองคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นกิจการต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยังคงสามารถตอบสนองคุณค่าที่ลูกค้าต้องการได้ การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากผู้นำ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร

หัวข้อการอบรมและบรรยาย

การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 การสร้างองค์กรประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization)
 Objectives and Key Results (OKRs)
 การสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จให้กิจการ (Key Performance Indicators)
 การพยากรณ์ยอดขายเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Sales Forecasting)
 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
 การบริหารประสิทธิภาพการส่งสินค้า (Delivery performance management)
 การบริหารการจัดซื้อและวางแผนการผลิต (Purchasing and Production Planning)
 การจัดการ Supply Chain Management – Logistics ให้มีประสิทธิภาพ
 การประหยัดต้นทุนและปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ(Cost Saving and Effective Improvement)
 การเลือกทำเลธุรกิจ (Business Location)
 การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model
 การสร้างจิตสำนึกการทำงานเพื่อประสิทธิภาพองค์กร (Work awareness for efficiency organization)
 การสร้างความได้เปรียบให้กิจการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage for business)


การปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม

 การปรับปรุงกระบวนการและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ( Process & Production Improvement)
 Lean Production & Kaizen และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 การบริหารคุณภาพด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม 5ส, QC circle & 7QC tools, TQM , 5Why
 TPM : Total Productive Maintenance
 TPS : Toyota Production System, Just in Time เพื่อลดต้นทุน , 7 Wastes
 การลดของเสียให้เป็นศูนย์ ZERO Defect / 6 Sigma
 การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขอย่างเป็นระบบ (Problem Solving & Decision Making)
 การบริหารเป้าหมายให้สำเร็จ (Target Management)
 การวิเคราะห์กระบวนการด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือหัวใจของความสำเร็จ