หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จของงานโดยอัตโนมัติ : Systematic Thinking for Automatic Success

หลักการ/แนวความคิด :

การคิดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของมนุษย์ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต การคิดนำไปสู่การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำ ซึ่งล้วนแต่มีผลลัพธ์ที่ตามมา ปลายทางของการคิดคือการนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่คน แตกต่างกันออกไป เนื่องมาจากกระบวนการของการคิดที่นำไปสู่การกระทำนั้นแตกต่างกัน

เมื่อเป้าหมายจะสำเร็จหรือไม่ เริ่มต้นมาจากการคิดและการกระทำอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นทักษะที่สำคัญนอกจากจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพและคุณภาพแล้ว กระบวนการคิดที่เหมาะสมยังเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นความสำเร็จให้กับองค์กร การที่พนักงานทุกคนในองค์กรถูกพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบจนเป็นอัตโนมัติ มีขั้นตอนและเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน จะทำให้องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมกันทางความคิดและย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ต่อผู้เข้ารับการอบรม:

  1. เข้าใจหัวใจสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เรียนรู้เทคนิคของการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาทักษะนั้นจนสามารถสร้างผลสำเร็จในการทำงานได้
  3. สามารถนำเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและสร้างผลสำเร็จร่วมกันจนเป็นอัตโนมัติได้

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เนื้อการฝึกอบรมจะปรับเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้ประกอบการเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนการฝึกอบรมทุกหลักสูตร
  2. การฝึกอบรม : two-way communication ( 40-50% workshop) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วม
  3. อบรม 1 วัน เวลา 9:00-16:00 (ไม่เกิน 30 คน)

เนื้อหาหลักของการอบรม
+ ความคิดที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน
+ การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking)
+ การควบคุมความคิดเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างที่ต้องการเป้าหมายของการคิดอย่างเป็นระบบ
+ ความสอดคล้องของความคิดและการกระทำจากภายในและภายนอก
+ ทัศนคติที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น
+ การแปลงความคิดสู่ขั้นตอนการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
+ เทคนิคการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ
+ ปัญหาและอุปสรรคต่อการคิดให้ประสบความสำเร็จ
+ เทคนิคการสร้างความสำเร็จร่วมกันโดยอัตโนมัติ
+ การประยุกต์ใช้การคิดอย่างเป็นระบบในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
+ การสร้างนิสัยการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต


สนใจรายละเอียดหลักสูตร ติดต่อ 081-484-8854

#การฝึกอบรม #การคิดอย่างเป็นระบบ