หลักสูตร :ลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่าในกระบวนการทำงานด้วยการคิดและทำแบบลีน

ลักสูตร :
ลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่าในกระบวนการทำงานด้วยการคิดและทำแบบลีน
(Lean Management and Process improvement)
หลักการ/แนวความคิด :
ปัจจุบันการปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิคลีน (Lean)ก้าวไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นแค่ในกระบวนการผลิต เพราะด้วยเทคนิคและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงาน เพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนากระบวนการทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการหรือส่วนงานสำนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างความมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดทั้งกระบวนการของการทำงานทั่วทั้งองค์กร ให้กิจการสามารถตอบสนองได้ตรงกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้แนวคิดของลีนต้องเริ่มจากความเข้าใจในหลักการและเหตุผลสำคัญ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงสิ่งที่ทุกคนจะได้รับในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในองค์กรจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ จากนั้นจึงนำไปสู่การสร้างความเข้าใจในวิธีการทางเทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นปัญหา ขจัดความสูญเปล่าในงาน และสามารถออกแบบกระบวนการของตัวเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กร
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยเทคนิคแนวคิดลีน และเห็นคุณค่าของตัวเองในการส่งต่อคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและมาตรฐานสูง “ต้นทุนต่ำ ทำได้ถูก เร็ว ดี และมีประสิทธิภาพ”

วัตถุประสงค์ :

  1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของเทคนิคลีนกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตั้งเป้าหมายและกำหนดแนวทางการแก้ไขงานให้ตัวเองและทีมงานด้วย ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพได้
  3. เข้าใจเทคนิคสำคัญและสามารถประยุกต์ใช้ เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
  4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ทันทีระหว่างการฝึกอบรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 081-484-8854