หลักสูตร Lean thinking and Process improvement

หลักสูตร :

ลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่าในกระบวนการทำงานด้วยการคิดและทำแบบลีน
(Lean thinking and Process improvement)

หลักการ/แนวความคิด :

ปัจจุบันการปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิคลีน (Lean)ก้าวไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นแค่ในกระบวนการผลิต เพราะด้วยเทคนิคและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงาน เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพการทำงาน สามารถนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนากระบวนการทั้งในอุตสาหกรรมบริการหรือส่วนงานสำนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างความมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดทั้งกระบวนการของการทำงาน ให้กิจการสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้แนวคิดของลีนต้องเริ่มจากความเข้าใจในหลักการและเหตุผลสำคัญ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงสิ่งที่ทุกคนจะได้รับในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในองค์กรจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร จากนั้นจึงนำไปสู่การสร้างความเข้าใจในวิธีการทางเทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นปัญหา และสามารถออกแบบกระบวนการของตัวเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กร  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยเทคนิคแนวคิดลีน และเห็นคุณค่าของตัวเองในการส่งต่อคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและมาตรฐานสูง  

วัตถุประสงค์ :

1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของเทคนิคลีนกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขงานของตัวเองได้ด้วยขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ  

3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ทันทีระหว่างการฝึกอบรม

รูปแบบการฝึกอบรมดังนี้

  1. การฝึกอบรม : two-way communication ( 40-50% workshop) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอความเห็นเพื่อการพัฒนา
  2. มีการนำเสนอผลงานของพนักงานในการประยุกต์ใช้เทคนิคที่ได้จากการอบรม
  3. อบรม 1 วัน เวลา 9:00-16:00 (ไม่เกิน 30 คน)
  4. มีการบ้านสำหรับผู้เข้าอบรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สนใจรายละเอียดหลักสูตรติดต่อ https://wp.me/PbHc5B-1t
อ.ธวัชชัย บัววัฒน์

หลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2564 , In-house training , ฝึกอบรม ,ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ

หลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ
https://wp.me/PbHc5B-lg
https://wp.me/PbHc5B-ap