ความเสี่ยงกับการจัดการซัพพลายเชน

ความเสี่ยงของซัพพลายเชน(Supply Chain Risks) มีทั้งในแง่บวกและลบต่อกิจการ

แต่สิ่งที่เรากังวลในตอนนี้ออกไปในทางลบมากกว่า

จากความผันผวนและ ความไม่แน่นอนของผลกระทบจาก Covid-19

เป็นเหตุการณ์ซึ่งมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้

โดยเราสามารถวัดขนาดความเสี่ยงว่ามากหรือน้อย

จากคะแนนการให้คะแนนใน 3 ส่วน คือ

(a) โอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (Occurrence)

(b) โอกาสที่จะตรวจไม่พบความเสี่ยงดังกล่าว (Detection)

(c) ความรุนแรงหรือความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น(Severity)

และกำหนดเกณฑ์แล้วให้คะแนน อาจะเป็น 1-5 หรือ 1-10

ซึ่งผลคูณของคะแนนทั้งสามนี้คือ Risk Priority Number (RPN)

RPN = Occurrence x Detection x Severity

ยิ่ง RPN สูงเท่าไหร่ความเสี่ยงก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกำไร หรือความมั่นคงด้านโลจิสติกส์และซัพพลาเชนก็จะสูงขึ้น

นี่คือ ขั้นต่ำที่กิจการต้องทำตอนนี้ คือ พิจารณาความเสี่ยงปัจจุบัน ตอนนี้

และหาทางที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว ให้ได้ในอนาคต

เช่น ปัจจุบัน พบว่า ค่า RPN ของกิจการ อยู่ที่ 7x8x5 = 280

กิจการควรมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยกว่า 50%

หรือให้เหลือต่ำกว่า 140  

ในระยะเวลา 3- 6 เดือนข้างหน้าเป็นต้น

นอกจากนี้แล้วกิจการควร นำเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ มาเขียนรวมกันลงบนกราฟ

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดมากขึ้นว่า สิ่งใดเป็นความเสี่ยงที่ต้องกังวล

ตัวอย่างความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนที่แต่ละคนพูดถึงในตอนนี้:

  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ไม่แน่นอน
  2. ความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการปรับตัว
  3. สินค้าขาดสต๊อก
  4. ซัพพลายเออร์เลิกกิจการ
  5. สินค้าไม่มีคุณภาพ
  6. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  7. การหยุดชะงักของผู้บริโภค
  8. ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน
  9. การก่อการร้าย
  10. การหยุดชะงักการขนส่ง

ในทางปฏิบัติ ความเสี่ยงเป็นเรื่องเฉพาะกิจการที่ต้องพิจารณาในซัพพลายเชนของตัวเอง และหาทางลด หรือ กระจายความเสี่ยง รวมไปถึงการประกันความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่มีผลรุนแรงต่อความมั่นคงของกิจการ

และกิจการต้องพิจารณา สร้างระบบที่สามารถรับมือกับความไม่แน่นอน และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องพบเจอกับความเสี่ยงในอนาคตอีกด้วย

อนาคตข้างหน้าอันใกล้ ความเสี่ยงมีสูง ความสามารถในการระวังภัย รวมไปถึงความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นในการปรับตัว เพื่อความอยู่รอดจึงเป็นสิ่งสำคัญ  

ธวัชชัย บัววัฒน์
31/10/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s