4 แนวทางสำคัญ สำหรับการจัดการซัพพลายเชน

4 Rs แนวทางสำคัญ ในการสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กิจการ


จากหลักการของการจัดการซัพพลายเชน(Supply Chain) ที่สามารถนำไปใช้ในกิจการของคุณ เพื่อเป็นหลักในการสร้างกิจการให้มีความได้เปรียบในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
o Responsiveness การตอบสนองความต้องการลูกค้า ต้องมองความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้ และตอบสนองให้ดีที่สุด
o Reliability ความน่าเชื่อถือ ในสถานการณ์ที่ยากลำบากความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ อย่าลดคุณภาพและความเชื่อใจที่ลูกค้ามีให้
o Resilience ความสามารถในการฟื้นตัว เมื่อเราเจอปัญหาที่ยากลำบาก เราต้องหาทางกลับขึ้นมาและฟื้นตัวให้เร็ว ถ้าเราบาดเจ็บน้อยและฟื้นตัวได้เร็วนั่นคือ ความได้เปรียบ
o Relationships การสร้างสัมพันธ์อันดี ต้องรักษาและสร้างความสัมพันธ์ตลอดทั้งซัพพลายเชนให้ดี ยิ่งช่วงเวลาที่ทุกคนเดือดร้อน ยิ่งต้องช่วยคิดและพัฒนา หาทางออกร่วมกัน


4Rs นี้จะเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้การจัดการกิจการ ตลอดทั้งซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพและมีหลักในการคิดมากยิ่งขึ้นว่าควรให้ความสำคัญกับสิ่งใด เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

4 Rs แนวทางสำคัญ สำหรับผู้จัดการซัพพลายเชน ในการสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กิจการ   

Responsiveness(การตอบสนองความต้องการลูกค้า) หัวใจสำคัญของการสร้างความพึงพอใจลูกค้า ก็คือ ความสามารถในการตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ลูกค้าได้ ความเร่งด่วนในการตอบสนอง ดังนั้นต้องฟังลูกค้าอย่างเข้าใจและตอบสนองอย่างรวดเร็ว จึงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาซัพพลายเชนให้องค์กรสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ “มีในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในเวลาที่ต้องการ”  

Reliability ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการตอบสนองเป็นสิ่งสำคัญ แต่การทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ไม่สม่ำเสมอ ข้อมูลไม่ถูกต้อง สินค้าคุณภาพไม่คงที่ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือที่ลดลง กิจการทั้งหลายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือไว้ เช่นกิจการจำเป็นที่จะต้องสต๊อกไว้ เพื่อที่จะรักษาเพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนของความต้องการได้ การที่ไม่มีเลยหรือมีน้อยจนเกินไป อาจทำให้ลูกค้าหมดความน่าเชื่อถือไปได้ เช่น มีไม่พอในยามที่ลูกค้าต้องการ หรือทำได้ไม่ดีกรณีฉุกเฉิน การสร้างความน่าเชื่อถือ อาจต้องแรกมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น”กิจการต้องวางแผนและจัดการให้ดีในการเลือกจุดสมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของกิจการ”  

Resilience ความสามารถในการฟื้นตัว ความยืดหยุ่นในการปรับตัวจากความผันผวน จากทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมไปถึงความเสี่ยงและความแปรปรวนจากปัจจัยต่างๆ ตลอดทั้งซัพพลายเชน เป็นสิ่งที่กิจการต้องพิจารณาและหาวิธีการรับมือ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาบางอย่างก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นความสามารถที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความสามารถในการฟื้นและกลับมาให้ได้โดยเร็วจากปัญหาที่เผชิญ สิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและการเตรียมตัวของกิจการได้เป็นอย่างดี  

4Rs แนวทางการพัฒนาซัพพลายเชนกิจการ

Relationships การสร้างสัมพันธ์อันดีตลอดทั้งซัพพลายเชนและเติบโตไปด้วยกัน เป็นแนวทางที่สำคัญในการทำธุรกิจ ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยความจริงใจ มองเป้าหมายด้วยกันในระยะยาว อย่างเช่น บางองค์กรเริ่มลดจำนวนซัพพลายเออร์ลงแต่เน้นเฉพาะรายที่สามารถร่วมกันคิดและพัฒนา สร้างสัมพันธ์อันดี แล้วจะนำไปสู่ ต้นทุนที่ถูกลง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และวิธีการใหม่ๆ ร่วมกันในการตอบสนองคุณค่าที่ลูกค้าต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักการทั้ง 4Rs นั้นเป็นหลักการเบื้องต้นที่สำคัญ ที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้จัดการด้านซัพพลายเชน ที่ต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดอย่างสมดุลให้ได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการด้วยความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ให้กิจการมีประสิทธิภาพร่วมกันตลอดทั้งซัพพลายเชน  

ธวัชชัย บัววัฒน์
5/11/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s