การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จ (Systematic thinking)

หลักการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จ

 • การคิดเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เป็นทักษะที่เรามีตั้งแต่เกิด
 • และเป็นทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน และจำเป็นต่อไปในอนาคต
 • แต่ทักษะการคิดของแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงเป็นทักษะที่ควรได้รับการฝึกฝน  
 • การคิดอย่างเป็นระบบ คือ อะไร??
 • ทำไม??การคิดต้องมีระบบด้วย
 • ช่วยให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างไร??
 • การคิด เกิดระหว่าง สิ่งที่เข้ามากระทบ กับสิ่งที่คุณตัดสินใจ
 • เช่น เมื่อหัวหน้าบอกจะให้งานคุณเพิ่ม
 • ช่องว่างเล็กๆ ที่เมื่อคุณได้ยินว่าหัวหน้าให้งานเพิ่ม และคุณตัดสินใจว่า จะรู้สึกอย่างไรกับงานนั้น เรียกว่า ความคิด
 • เมื่อคุณคิดแล้ว ก็จะทำการตัดสินใจออกไป เช่น รู้สึกแย่ที่ต้องทำงานเพิ่ม หรือ รู้สึกว่าจะได้โอกาสใหม่ หรือไม่รู้สึกอะไรให้ทำก็ทำ สิ่งนั้นเป็นผลมาจากการคิดของคุณ ซึ่งคุณเป็นคนเลือกเองว่าจะคิดอย่างไร   
 • ช่องว่างเล็กๆ ดังกล่าว คือ ตัวตัดสินอนาคต ว่าคุณจะคิด และทำอะไรต่อไป
 • การคิด นำไปสู่ การพูด และกระทำ ที่สัมพันธ์กัน ยิ่งสัมพันธ์กันเท่าไหร่ ความคิดนั้นย่อมมีพลัง ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ
 • แต่ถ้า คิดอย่าง พูดอย่าง และทำอย่าง มันจะไปคนละทิศทางกัน และไม่ส่งเสริมกัน
 • ความคิด คำพูด การกระทำ (ความคิดคือสิ่งที่ถูกละเลยและคนส่วนใหญ่ไม่ระวัง)
 • เราไม่กล้าพูดไม่ดีเพราะกลัวคนอื่นว่า เราไม่กล้าทำไม่ดีเพราะกลัวปัญหาตามมา
 • แต่เรามักจะละเลยความคิดที่ไม่ดี เพราะไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็น มีเพียงเราเท่านั้นที่รู้
 • คนส่วนใหญ่มักปล่อยให้ความคิด ไปตามธรรมชาติ ไม่ได้ใช้เวลาคิด และไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ ในช่องว่างที่เราสามารถคิดได้  
 • การคิด เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของมนุษย์และเกิดขึ้นทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต
 • การคิดจะทำงานทันที เมื่อคุณต้องเจอกับสถานการณ์ หรือ ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • ทุกครั้งที่มีโจทย์หรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปจากปกติ คุณจะเกิดการคิดเพื่อตอบสนอง
 • แต่คนส่วนใหญ่ มักตอบสนองด้วยเป้าหมายระยะสั้น
 • ถ้าเป้าหมายระยะสั้นขัดแย้ง และไม่ส่งเสริมเป้าหมายระยะยาว เท่ากับว่าคุณกำลังเดินไปผิดทาง และตั้งเป้าหมาย สั้นยาว ไม่ส่งเสริมกัน
 • เช่น อีก 10 ปี ข้างหน้า คุณอยากเป็นอย่างหนึ่ง แต่ใน 1 ปี หรือ 6 เดือนนี้ คุณไม่ได้ทำอะไรที่ส่งเสริมสิ่งที่คุณอยากเป็นเลยในอนาคต
 • ดังนั้นเป้าหมาย ระยะสั้น-ยาว ควรต้องสอดคล้องกัน ส่งเสริมกัน
 • การคิดอย่างเป็นระบบเป็นเหมือนโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเครื่องจักรในตัวเรา ให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในระยะยาว
 • การคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยพาไปสู่เป้าหมายได้ตรง และไม่หลงทาง
 • การคิดอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นได้ โดยไม่ต้องมีทุน ไม่ต้องมีความรู้ หรือไม่ได้จำกัดเวลา อายุและสถานที่ ทำงานอะไรก็ได้ อยู่ที่ไหนก็ได้
 • การคิดอย่างเป็นระบบ คือ การคิด +ครอบคลุม+วางแผน+ เป็นขั้นเป็นตอน +ยึดหยุ่น+ เพื่อผลลัพธ์ + อย่างเป็นอัตโนมัติ >>> เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว  
 • ส่วนเป้าหมายจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของการคิด และการกระทำของแต่ละคน
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ทักษะสำคัญที่ทุกคนต้องพัฒนา
 • แนะนำหลักสูตร https://www.skilllane.com/courses/systematic-thinking-success
 • การคิดอย่างเป็นระบบจะทำให้เป้าหมาย กับ ตัวคุณมาเจอกันพอดี (ปิดช่องว่าง)
 • การคิดนำไปสู่การตัดสินใจเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใด
 • ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวล้วนแต่มีผลลัพธ์ที่ตามมา
 • เป้าหมายปลายทางของการคิดที่คุณอยากได้ คือ การตัดสินใจที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • แต่ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่คน แตกต่างกันออกไป
 • เนื่องมาจากกระบวนการของการคิดที่นำไปสู่การกระทำนั้นแตกต่างกัน
 • ในอดีตที่ผ่านมาเราคิดแบบนี้ ปัจจุบันเราจึงเป็นแบบนี้ เราเป็นผลมาจากความคิดในอดีต
 • อดีตนำเรามาปัจจุบัน และปัจจุบัน จะนำเราไปอนาคต
 • ถ้าวันนั้นไม่คิดอย่างนั้น วันนี้ก็คงไม่เป็นอย่างนี้!!!…. 
 • วันนี้เราเรียนกันเรื่องการคิด ท่านต้องนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
 • แต่ต้องเริ่มต้นมาจากการคิดก่อน และ ขั้นตอนการปฏิบัติ คือบันได สู่ความสำเร็จ 
 • บางคนมีเป้าหมาย แต่ไม่มีขั้นตอน? , มีขั้นตอนแต่ไม่ตรงเป้าหมาย? หรือ มีความคิดแต่ไม่มีวิธีการ? ถ้าขาดสิ่งใดไปก็เท่ากับว่าองค์ประกอบการคิดไม่สมบูรณ์
 • หรือบางคนไม่มีอะไรเลย มีแต่ปัญหา มีแต่ความต้องการ ดังนั้นให้ลองเริ่มจากความคิด
 • เวลาที่เรานำความคิดและไปปฏิบัติ ผลลัพธ์จะเปลี่ยนและกระทบส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นลูกโซ่คุณค่า(Value Chain) 
 • การคิดต้องคิด ทั้งระบบ(System Thinking) เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกันเราสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบจนเป็นอัตโนมัติ
 • ความคิดเป็นเหมือนกล้ามเนื้อ ต้องฝึกจนเป็นอัตโนมัติ คือ ทำซ้ำๆ เหมือนการฝึกการต่อสู้
 • ประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบที่คุณจะได้และรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่ดี คือ
 • คนที่คิดอย่างเป็นระบบ จะทำให้เราคิดเร็ว คิดรอบครอบ เรียนรู้ไว สามารถบริหารและจัดการได้ดี พอจัดการได้ดีก็จะเป็นผู้นำ ในครอบครัว ในองค์กร และในสังคม
 • พอคุณคิดอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้การคิดและการปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย
 • ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • คุณจะเข้าใจปัญหา รู้ล่วงหน้า และวางแผนรับมือได้อย่างดี
 • คนส่วนใหญ่รอบตัวคุณ มีความคิดที่ไม่เป็นระบบ
 • เพราะฉะนั้น คุณจึงจำเป็นที่จะต้องมีความคิดเป็นระบบเพื่อนำทางตัวเองและคนเหล่านั้น 
 • คุณจะมีความได้เปรียบกว่าคนอื่น คุณจะเป็นผู้นำ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ  
 • ถึงตอนนี้ คุณเห็นความสำคัญ เห็นประโยชน์ คำถามต่อมาคือ เริ่มอย่างไร
 • เพราะการคิดอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งสำคัญ
 • สนใจเพิ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบได้ที่ หลักสูตร

หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จของงานโดยอัตโนมัติ : Systematic Thinking for Automatic Successhttps://wp.me/PbHc5B-ni

ธวัชชัย บัววัฒน์
7/11/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s