หลักสูตรการฝึกอบรมปี 2564

ด้านการจัดการอุตสาหกรรม (อ.ธวัชชัย บัววัฒน์)

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายหลังเหตุการณ์โควิท-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบส่วนใหญ่ต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งมีความไม่แน่นอน ความผันผวนและไม่ชัดเจนเป็นความท้าทายในอนาคต


ส่งผลให้ทักษะที่มีอยู่ของพนักงานในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการตอบสนองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การมีทักษะใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งกระบวนการของธุรกิจเพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามหลักสูตรการฝึกอบรมในอดีตอาจมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมกับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ดังนั้นเพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ ผมจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรมขึ้นมาเฉพาะในปี 2564 ซึ่งมีทั้งหมด 10 หลักสูตร(หลักสูตร 1วัน) โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมดังนี้

  1. มีแบบทดสอบ(Online)ก่อน-หลัง การฝึกอบรม : ทั้งหมด 20-30 ข้อ เพื่อประเมินผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและหลัง เพื่อให้เนื้อหาตรงกับปัญหาและความต้องการของกิจการ
  2. มี Homework(หรือโครงการเพื่อให้ผู้อบรมไปใช้กับงานจริง) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงในการฝึกอบรม
  3. การฝึกอบรม : two-way communication ( 40-50% workshop) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอความเห็นเพื่อการพัฒนา

รายชื่อหลักสูตร ปี 2564

หลักสูตร ชื่อหลักสูตร
1.การบริหารความเสี่ยงสำหรับการจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบในซัพพลายเชน Risk Management Strategy for Purchasing in Supply Chain Management
2.การเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนกิจการด้วยเทคนิค Lean กับ Agile: Lean and Agile in Supply Chain Management  
3.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในองค์กร : Collaboration for costs reduction and productivity improvement.
4.การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการ : Inventory Management in Supply Chain
5.เทคนิคที่มีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงการทำงานในคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง : Effective Techniques to Improve Warehouse Efficiency and Inventory Management
6.การแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อการบริหารเป้าหมายให้สำเร็จ : Problem Solving and Systematic Thinking for Success
7.เทคนิคการเพิ่มผลงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร: Techniques for Daily Productivity Improvement in Your Organization
8.การทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกิจการ: Driving Logistics Collaboration in Supply Chains and Teamwork
9.องค์กรประสิทธิภาพสูงด้วยการตั้งเป้าหมายและเขียนแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ: High Performance Organization with Goals Setting and Effective Action Plans.
10.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics & Supply Chain Management
11.
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยการคิดและทำแบบลีน(Process improvement with Lean Thinking)
12.หลักการ PDCA เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อ.ธวัชชัย บัววัฒน์
23/1/2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s