Toyota Attitude : ทัศนคติของโตโยต้า

10 ทัศนคติที่คาดหวังสำหรับคนโตโยต้า , Toyota Institute เรามาลองดูกันว่าข้อไหนเราสามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรของเราได้บ้าง

  1. Customer First : ลูกค้ามาเป็นที่หนึ่งและยังเป็นสิ่งสำคัญข้อที่หนึ่งด้วย เพราะลูกค้า คือ จุดเริ่มต้นของการผลิตสินค้า คือคนที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ต้องส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์กร (เน้นว่าลูกค้าขององค์กร) ดังนั้นกิจการต้องแยกให้ชัดว่าใคร คือ ลูกค้าขององค์กร และลูกค้าเหล่านั้นต้องการคุณค่า(Value)อะไรที่อยากให้เราตอบสนอง เหมือนหรือแตกต่างไปจากเดิมอย่างไร โดยต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  2. Challenge: กล้าที่จะดีขึ้นด้วยเป้าหมายที่ท้าทายขึ้น ไม่คาดหวังสิ่งเดิมๆ แม้ว่าจะดีอยู่แล้วก็ตามด้วยความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ข้อนี้ช่วยให้องค์กรมองการเติบโตที่เพิ่มขึ้นแม้จะยากและท้าทายแต่ทุกคนก็ต้องกล้าที่จะไม่อยู่ในจุดเดิมและไปในจุดที่ดีขึ้น
  3. Kaizen : พัฒนาธุรกิจและการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอตามหลักการไคเซ็น คือ ดีขึ้นทุกวัน ทุกที่และทุกคน เป็นหลักการพื้นฐานของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ทุกองค์กรควรมีและปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมี เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
  4. Genchi Genbutsu : เวลาที่เราทำงานเราไม่ควรใช้ความรู้สึกในการพิจารณาและตัดสิน เราควรตัดสินด้วยข้อมูล ด้วยความรู้จริงจากข้อมูลที่จับต้องได้ เพราะถ้าทุกคนในองค์กรประชุมและถกเถียงการทำงานด้วยความรู้สึกคงเป็นเรื่องยากที่พัฒนาและตัดสินใจ ดังนั้นเราควรลงไปถึงรายละเอียดในสิ่งที่ทำ ด้วยหลักการ 5Why ไม่ใช่แค่พิจารณาจากอาการ แต่ต้องลงไปในรายละเอียดหรือสาเหตุที่เป็นต้นตอของปัญหาหรืองานที่แท้จริง
  5. Shitsujitsu Goken : มีความรับผิดชอบและใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักว่าทุกคนสามารถช่วยองค์กรประหยัดได้และปลูกฝังค่านิยมให้รู้จักใช้จ่ายให้คุ้มค่า เพราะการประหยัดเพียงเล็กน้อยแต่จากทุกคนช่วยกันและประหยัดอย่างต่อเนื่องเมื่อรวมกันแล้วจะช่วยองค์กรได้มากในเรื่องของค่าใช้จ่าย
  6. Teamwork: ทำงานและรับผิดชอบงานของตัวเองอย่างดีและช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดทีมงานที่แข็งแกร่ง การทำงานเป็นทีมไม่ได้หมายถึงนั่งทำงานร่วมกัน ประชุมร่วมกัน แต่หมายถึงการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันขององค์กรสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้
  7. Ownership and Responsibility : มีรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบในงานของตน เมื่อพนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงานความรับผิดชอบและความตั้งใจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติดังนั้นองค์กรควรปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับพนักงาานทุกคน
  8. Humility and Gratitude : อ่อนน้อมถ่อมตนและขอบคุณ รับฟังและเรียนรู้และไม่ลืมที่จะรู้สึกขอบคุณ เป็นการให้เกียรติและสร้างบรรยากาศของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนให้ก็เต็มใจให้ คนรับก็รู้สึกขอบคุณ
  9. Open-mindedness and integrity : จริงใจและเปิดใจในการรับฟังผู้อื่นและให้ความเห็นอย่างซื่อตรง ปัญหาและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงานเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นการมีทัศนคติที่ดีจริงใจและเปิดใจช่วยกันในการรับฟังและแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงานที่ยาก ง่ายลงได้
  10. We love Toyota : รักในองค์กร สุดท้ายถ้าทุกคนทำงานด้วยความรักองค์กร ความหวังดีต่อสิ่งที่เรารักและทุ่มเทต่อสิ่งที่เรารักจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้

http://www.beginrabbit.com

Tawatchai Buawat
ธวัชชัย บัววัฒน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s