กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ (Risk Management Strategy For Effective Purchasing)

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์
(Risk Management Strategy For Effective Purchasing)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

หลักการ/แนวความคิด :

ปัจจุบันหลายบริษัทกำลังให้ความสำคัญกับการสร้างกลยุทธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงกับการจัดซื้อและการบริหารซัพพลายเชนขององค์กร เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์และเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการจัดการซัพพลายเชนขององค์กรอีกด้วย การพึ่งพาการบริหารของซัพพลายเออร์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงมากเกินไป การวิเคราะห์และการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในกิจการควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างเช่น ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้าอย่างหนัก จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น หรืออุทกภัยในประเทศไทย และเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างโคโรน่าไวรัส (Covid-19) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นเป้าหมายขององค์กรในปัจจุบัน จึงไม่ใช่แค่ เรื่องของกำไร ต้นทุนและประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการลูกค้า แต่ความเสี่ยงและความยืดหยุ่นของกลยุทธ์การบริหารซัพพลายเชน  จะเป็นตัวแปรเดิมที่ถูกเพิ่มความสำคัญให้มากขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองกับความเสี่ยง และปรับตัวได้เร็วพอที่จะรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตได้ เหตุผลก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสำหรับองค์กรในระยะยาว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงพร้อมกับปัจจัยด้านต้นทุนและคุณภาพในการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ขององค์กร

หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงด้วยแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ในการกำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อ การบริหารซัพพลายเชน ด้วยการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์กรตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้ถูกวิเคราะห์และถูกวางแผนการจัดการไว้อย่างเหมาะสม เพราะการที่องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่า ย่อมทำให้องค์กรนั้นมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมียืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์ :

 1. ผู้เข้าอบรมมีเข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงสำหรับการจัดซื้อในระบบซัพพลายเชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการตอบสนองเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้
 2.  ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงความเสี่ยง, ผลกระทบจากความเสี่ยง และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับองค์กรได้
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการจัดซื้อในการบริหารซัพพลายเชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญ, เป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ ในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและความเสี่ยงขององค์กร
 2. ทำไมการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญกับองค์กร
 3. การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไร
 4. หัวใจสำคัญของการจัดซื้อ การบริหารสต๊อกสินค้าในระบบซัพพลายเชน
 5. ความท้าทายในการจัดการความเสี่ยงของการบริหารซัพพลายเชนและการจัดซื้อทั้งภายนอกและภายในกิจการ
 6. การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สำหรับการรับมือกับความเสี่ยงที่เป็นลบ และมองหาโอกาสสำหรับความเสี่ยงมีผลในทางบวก
 7. เทคนิคการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 8. 6 ขั้นตอนการวิเคราะห์เป้าหมาย ความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์
  1.การกำหนดเป้าหมาย
  2.วิเคราะห์ความเสี่ยงและแหล่งที่มา
  3.ประเมินความสำคัญ
  4.กำหนดทางเลือกในการตอบสนอง
  5.ทบทวนแผนและความรวดเร็วในการตอบสนอง
 9. ติดตามและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 10. วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์การสั่งซื้อกรณีศึกษาภายในองค์กร
 11. 8 ขั้นตอนนำการเปลี่ยนแปลงสู่การประยุกต์ใช้ในองค์กร
 12. บทสรุปหลักการสำคัญของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง การจัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์

สนใจหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเสี่ยงเฉพาะกิจการ ติดต่อ 089-205-5990 (ฝึกอบรม in-house training)