ประวัติและความเชี่ยวชาญ

Tawatchai Buawat (ธวัชชัย บัววัฒน์)

ติดต่อสอบถาม

งานเขียน , บทความ, งานบรรยาย งานสอนและที่ปรึกษา
โทร 083-454-7528
Email: Beginrabbit@gmail.com

ธวัชชัย บัววัฒน์ : Tawatchai Buawat

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการการสร้างคุณค่าของกิจการและบุคลากร เพื่อการสร้างความได้เปรียบและเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการลูกค้า ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้กิจการมีกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน อาจารย์พิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดเพื่อผลสำเร็จ และสร้างการมีส่วนร่วมในเป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

จากประสบการณ์และการทำงานโดยตรงด้านการผลิต ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การสั่งซื้อและการวางแผนความต้องการ, และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

ความเชี่ยวชาญ

• การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อผลสำเร็จของงาน (Systematic Thinking)

• การบริหารซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Logistics & Supply Chain Management)

• การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนและไคเซ็น (Lean & KAIZEN)

• การบริหารสินค้าคงคลัง(Inventory Management)

•การจัดบริหารคุณค่ากิจการ (Value Management)

• การวิเคราะห์ทำเลธุรกิจ (Business Location)

• การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement)

• การปรับปรุงกระบวนการผลิต (Manufacturing Process Improvement)

• การวางแผนความต้องการ (Demand Planning)

การศึกษา

ปริญญาเอก(กำลังศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ(Industrial Engineering) มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khonkaen University, Khonkaen, Thailand, Phd.D.(Industrail Engineering)

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม(MIE) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), Bangkok, Thailand. M.Eng. Industrial Management Engineering
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ(M.B.A) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า),                   Master of Business Administration (MBA), National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand 
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมอุตสาหการ(IE) มหาวิทยาลัยนเรศวร                            Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, B.Eng. Industrial Engineering

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองผู้อำนวยการ การบริหารจัดการระบบสั่งซื้อสินค้าและข้อมูล
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์แคทโค จำกัด
 • ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร
 • วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน อาจารย์พิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีกิน แรบบิท จำกัด (ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด (ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ)
 • ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหนือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ (Site Research Regional Manager) Tesco Lotus
 • ผู้จัดการการบริหารซัพพลายเชน(Supply Chain Manager) Tesco Lotus
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และวิศวกร ในโรงงานอุตสาหกรรม Avery Dennison Thailand , Guardian Industries Corp Ltd