การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

การบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management)

Course outline

การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
(Supply Chain Management & Logistics)

หลักการ/แนวความคิด
การบริหารโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คือการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกิจการ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหา
 สามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ในองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

o ประโยชน์และความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
o การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในการจัดการโซ่อุุปทานของกิจการ
o การวางแผนความต้องการ การผลิตและการขนส่ง
o การออกแบบเครือข่ายและความเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า
o ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการจัดการโซ่อุปทาน
o การพยากรณ์ยอดขายและการสั่งซื้อ
o การประยุกต์และการแก้ปัญหาโซ่อุปทานในกิจการ