หลักสูตร :การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management in An Organization)

วิทยากร : อ.ธวัชชัย บัววัฒน์

หลักการ/แนวความคิด :

หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรในอนาคต การที่องค์กรมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน(Productivity)ที่สูงขึ้น และการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว องค์กรจำเป็นที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงจากภายใน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อการร่วมมือและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการ ติดตาม และแก้ไขปรับเปลี่ยนเพื่อผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนและการจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารระหว่างการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ความเป็นผู้นำ และทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะแรงต้านของการนำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นเมื่อเผชิญอุปสรรค รวมถึงรักษาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในเนื้อหาการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริง ในการช่วยการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ผลงานที่ดีกว่าเดิม

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียด หัวข้อการบรรยาย
ทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นสำหรับองค์กรในปัจจุบัน
ความหมายและความสำคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
กระบวนการและขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ระบุความจำเป็น วัตถุประสงค์และเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง  
การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวางแผนสำหรับการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงการระบุความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
การกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลง
สื่อสารการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การดำเนินการเปลี่ยนแปลงการวัดความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการกับอุปสรรคและแรงต้านที่สำคัญการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Leading Change) บทบาทของผู้นำ
การสร้างและการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การนำเสนอแนวคิดและแผนเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
บทสรุปหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : 083-454-7528