การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

เราเริ่มต้นปีด้วยความเสี่ยงหลายอย่างในธุรกิจ
สงครามการค้า สงครามจริง
ภัยแล้ง PM2.5 ไฟป่า
ล่าสุด กับไวรัสโคโรน่า ซึ่งกระทบกับหลายกิจการ

ทำให้ประเด็นเรื่องความเสี่ยงของกิจการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารให้ผ่านสถานการณ์ในปัจจุบัน


ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจขึ้นกับกิจการเราในอนาคต

ความไม่แน่นอนที่ต้องสนใจ คือ ความไม่แน่นอนที่จะส่งผล
กระทบกับเป้าหมายของกิจการที่ตั้งไว้

ดังนั้นเมื่อมีเป้าหมาย ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกับเป้าหมาย ควบคู่กันไป

ความไม่แน่นอน หรือ ความเสี่ยง มีทั้งให้ผลบวกและลบ กับกิจการ

ความไม่แน่นอนที่เป็นปัจจัยลบต่อกิจการ เช่น อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุ เป็นต้น หรือ ความสูญเสียปัจจัยต่อกิจการ เช่น ลูกค้า ผู้บริหารคนสำคัญ หรือ ซัพพลายเออร์ ภัยสงคราม การก่อการร้าย หรือ โรคระบาด เป็นต้น

ความไม่แน่นอนที่ส่งผลบวก เช่น เหตุการณ์หรือภัยเกิดขึ้น แล้วเราได้ประโยชน์ เป็นต้น

ซึ่งความไม่แน่นอนนี้ อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ หรือ เกิดได้ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่

การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะช่วยให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกิจการลดน้อยลง และโอกาสที่จะสำเร็จมากขึ้น สิ่งนี้ คือ ประโยชน์ ที่ต้องมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง

ดังนั้นเมื่อกิจการมีเป้าหมาย อะไร หรือโครงการใหม่อะไรที่ทำ ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงควบคู่ด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.กำหนดเป้าหมายอะไรที่เราต้องการวิเคราะห์

2.มีปัญหาอะไรบ้างที่จะกระทบกับเป้าหมายเรา

3.ปัญหาใดมีความสำคัญ (ให้ดูโอกาสเกิดและความรุนแรง คู่กัน) ถ้ามากสำคัญมาก

4.เราจะตอบสนองกับปัญหานั้นอย่างไร

a.ถ้าเป็นผลลบ มี 4 วิธีต้องทำ คือ ความรุนแรงลดลง / ความเสี่ยงลดลง /หลีกเลี่ยงความเสี่ยง / ประกันความเสี่ยง

b.ถ้าเป็นผลบวก มี 4 วิธี คือ รับประโยชน์/ หาประโยชน์/ เพิ่มประโยชน์/ แบ่งประโยชน์ร่วมกัน

5.ทบทวนแผนการตอบสนองที่จะใช้รับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาหรือความได้เปรียบ จะได้ใช้แผนที่เตรียมไว้ในการับมือ อย่างมีประสิทธิภาพ

6.ทบทวน ติดตามและควบคุมปัจจัยความเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ อยู่เสมอและต่อเนื่อง

เป้าหมายของกิจการ คือ การเติบโต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอ ความก้าวหน้าและความเสี่ยงจึงเป็นของคู่กัน

การที่กิจการสามารถจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ดีกว่า ย่อมทำให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีกว่า

ในความเสี่ยงยังมีโอกาส

ธวัชชัย บัววัฒน์
28/1/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s