หลักสูตรการฝึกอบรมปี 2566 เพื่อความสำเร็จของกิจการอย่างยั่งยืน

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อความสำเร็จของกิจการอย่างยั่งยืน
(อ.ธวัชชัย บัววัฒน์)

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายหลังเหตุการณ์โควิท-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบส่วนใหญ่ต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งมีความไม่แน่นอน ความผันผวนและไม่ชัดเจนเป็นความท้าทายในปัจจุบัน การมองไปข้างหน้าขององค์กรจึงไม่ใช่เพียงเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ความสำเร็จต้องมาพร้อมกับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่ถือเป็นเป้าหมายสำคัญขององค์กรหลังจากนี้


ทักษะที่มีอยู่ของพนักงานในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการตอบสนองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การมีทักษะใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งกระบวนการของธุรกิจเพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผ่านมาในอดีตอาจมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมกับความคาดหวังของผู้ประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุง การวางแผนและที่สำคัญ คือ การนำไปใช้ให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อองค์กร


ดังนั้นเพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ ผมจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรมขึ้นมาเฉพาะในปี 2566 ซึ่งมีทั้งหมด 10 หลักสูตร(หลักสูตร 1วัน) โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมดังนี้

  1. มีแบบทดสอบ(Online)ก่อน-หลัง การฝึกอบรม : ทั้งหมด 10-20 ข้อ เพื่อประเมินผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและหลัง เพื่อให้เนื้อหาตรงกับปัญหาและความต้องการของกิจการ
  2. มีโจทย์เพื่อฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์ใช้ความรู้จริงในการฝึกอบรม
  3. การฝึกอบรม : two-way communication ( 40-50% workshop) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอความเห็นเพื่อการพัฒนา
  4. อบรม 1 วัน เวลา 9:00-16:00 (ไม่เกิน 50 คน)
  5. การอบรมสามารถจัดได้ทั้งแบบ Online และแบบ On Site

รายชื่อหลักสูตร ปี 2566

หลักสูตร ชื่อหลักสูตร
1.การบริหารสต๊อกสินค้าและและการสั่งซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
Inventory Management and Replenishment Model
2.เทคนิคการเพิ่มผลงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในองค์กร:
Techniques for Daily Productivity Improvement in Your Organization
3.ลดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยลีนและไคเซ็น
Process improvement with Lean Thinking & Kaizen
4.การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อการบริหารเป้าหมายให้สำเร็จ
Problem Solving and Systematic Thinking for Success
5.การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ
Strategic Planning and Management
6.การสร้างวิสัยทัศน์แบบผู้นำในองค์กร:
Visionary Leadership in An Organization
7.การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล
Change Management in An Organization
8.การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในองค์กร
Cost Reduction and improve productivity in organization
9.การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(Total Quality Management : TQM)
10.การบริหารซัพพลายเชนด้วยเทคนิคลีน ตลอดทั้งกระบวนการ
Lean Supply Chain Managment

อ.ธวัชชัย บัววัฒน์
11 /1/2566

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับกิจการ
ติดต่อโดยตรงได้ที่ อ.ธวัชชัย 083-454-7528

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s