7 ทักษะจำเป็นของผู้นำในยามวิกฤต

  1. คิดอย่างเป็นระบบ
  2. การรับรู้สถานการณ์
  3. ความฉลาดทางอารมณ์
  4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  5. ความยืดหยุ่นและปรับตัวในการทำงาน
  6. การเลือกใช้คน
  7. การตัดสินใจ

ทักษะทั้ง 7 เป็นทักษะของผู้นำโดยเฉพาะในยามวิกฤต หรือสถานการณ์ที่ชี้เป็นชี้ตาย การบริหารงานแบบเดิมอาจไม่สามารถผ่านวิกฤติไปได้ ดังนั้นเวลาที่เจอสถานการณ์ที่คับขัน ผู้นำจำเป็นต้องดึงทักษะมาใช้ให้ถูกเวลา

7 ทักษะจำเป็นของผู้นำในยามวิกฤต
.
ในยามวิกฤต สถานการณ์คับขัน
ผู้นำ คือ คนสำคัญที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลง
ในยามปกติผู้นำอาจสามารถบริหารและจัดการได้
แต่ในยามวิกฤต ปัญหาจะแสดงให้เห็นความสามารถที่แท้จริงของผู้นำ

ทักษะสำคัญ 7 ประการนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำต้องมีเพื่อนำพาองค์กรให้รอดพ้นจากปัญหาไปได้ คือ:

1️⃣ คิดอย่างเป็นระบบ : ผู้นำต้องคิดถึงเป้าหมายสูงสุดเป็นสำคัญ และรู้ว่าปัญหาที่เกิดจะส่งผลกระทบกับอะไรบ้าง และการจะแก้ปัญหาต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้แก้ปัญหาหนึ่ง แต่สร้างอีกปัญหาหนึ่งตามมา ต้องมองภาพกว้างอย่างเป็นระบบ #ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน #ต้องเสียสละเพื่อเป้าหมายส่วนรวม

2️⃣ การรับรู้สถานการณ์ : ผู้นำต้องเปิดรับข้อมูลที่สำคัญ และหาวิธีการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รู้ว่าอะไรสำคัญ อะไรเร่งด่วน (sense of urgency) #ไม่เลือกฟังแต่ข่าวดี #ฟังข่าวร้ายเพื่อประเมินสถานการณ์

3️⃣ความฉลาดทางอารมณ์ : ผู้นำต้องแสดงออกถึงอารมณ์ในเชิงบวก เพื่อให้ทุกคนมีความหวังและกำลังใจในการทำงาน ใช้เหตุผลให้เหนืออารมณ์ รู้อะไรมาก็ต้องเลือกที่จะแสดงออก #อารมณ์ผู้นำมีผลต่อสถานการณ์

4️⃣การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ : ในภาวะวิกฤติ ผู้คนจะสับสน การสื่อสารจากผู้นำจึงเป็นสัญญาณที่จะสะท้อนให้เห็นทิศทางการทำงาน แสดงถึงวิสัยทัศน์ เพื่อให้ทุกคนมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน #สื่อสารต้องชัดเจน #สื่อสารต้องเป็นประโยชน์

5️⃣ความยืดหยุ่นและปรับตัวในการทำงาน : ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ปัญหาที่มีจะเปลี่ยนแปลงเสมอ แผนที่วางไว้จึงต้องยืดหยุ่นและรวดเร็วในการปรับตัว กฎระเบียบบางอย่างอาจต้องมีปรับเปลี่ยนให้รวดเร็วและเป็นประโยชน์กับการทำงาน #อย่ายึดติดต้องยืดหยุ่นและรวดเร็ว

6️⃣การเลือกใช้คน : ความสามารถของผู้คนที่แตกต่างกัน จะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฝ่าวิกฤติ ดังนั้นความเหมาะสมในการเลือกใช้คนให้ถูกต้องกับสถานการณ์เป็นสิ่งที่ผู้นำ ต้องใช้ให้เป็น #ใช้คนต้องคิดถึงเป้าหมาย #ไม่คิดถึงพวกพ้องหรือประโยชน์ส่วนตัว

7️⃣การตัดสินใจ : การชี้วัดว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร การตัดสินใจของผู้นำ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงผลลัพธ์ไม่ได้ ดังนั้นผู้นำที่ดีจะรู้ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร ให้เกิดสมดุลและเป็นประโยชน์สูงสุดกับเป้าหมายระยะยาว #ดีร้ายอยู่ที่ตัดสินใจ

บทความ http://www.beginrabbit.com

TCB :

Tawatchai Buawat
23/4/2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s