8 ขั้นตอนเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีด้วยกัน 3 ประการ คือ

1. สร้างให้เกิดความกังวล #ความกลัวในปัจจุบัน

2. สร้างให้เห็นภาพที่ชัดเจนในเป้าหมาย #อนาคตที่ดีกว่า และ

3. สร้างให้เกิดเส้นทางไปสู่อนาคตที่ดี และเป็นไปได้ #มั่นใจในเส้นทาง เพื่อให้กล้าที่จะก้าวออกจากจุดเดิม

การกำหนดวิสัยทัศน์และสร้างแผนกลยุทธ์ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากและสำคัญในการกำหนดทิศทางและวิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ แต่สิ่งที่ยากและท้าทายกว่านั้นก็คือ การแปลงกลยุทธ์ให้กลายเป็นแผนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดังนั้นการมีขั้นตอน หรือวิธีการที่ถูกต้องในการเปลี่ยนแผนในกระดาษ ออกมาเป็นแผนในการปฏบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญ
โดยขั้นตอนทั้ง 8 ใน 3 ระยะ จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ :

<ระยะที่หนึ่ง> สร้างบรรยากาศการเปลี่ยนแปลง
(Create Climate for Change )

<ระยะที่สอง> เริ่มการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร
(Engage and Enable whole Organization)

<ระยะที่สาม> สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและรักษาไว้ให้ยั่งยืน
(Implement and Sustain Change)

โดย 8 ขั้นตอนมีดังนี้

<ระยะที่หนึ่ง> สร้างบรรยากาศการเปลี่ยนแปลง(Create Climate for Change )

 • ขั้นที่ 1: สร้างความรู้สึกถึงความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง (Establishing a greater sense of urgency)
 • สร้างความตระหนักถึงแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • สร้างการรับรู้ถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง จากข้อมูลที่เกิดกับองค์กร
 • สร้างความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดกับองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders)
 • เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา สร้างความมั่นใจในความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง
 • บอกถึงสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ ขอรับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นที่ 2: สร้างทีมนำและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Creating the Guiding Coalition)
 • ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการนำทีมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • สร้างสมาชิกทีมที่มาจากหน่วยงานและหน้าที่การงานระดับต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร
 • แต่งตั้งทีมงาน มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
 • ประชุมทีมและวัดผลการปฏิบัติงานอย่างบ่อยครั้งและสม่ำเสมอ
 • หน้าที่หลักของทีมประสานความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลง คือการสร้างความรู้สึกที่ได้สร้างไว้ในขั้นตอนที่หนึ่ง ให้เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ขั้นที่3 : พัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน (Developing a vision and strategy)
 • กำหนดคุณค่าหลัก (core value) ซึ่งเป็นแก่นกลางของการเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) ขององค์กร และพันธกิจ(Mission)
 • กำหนดกลยุทธ์(Strategy)ที่จะนำมาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์
 • สร้างความเข้าใจ เหตุผล และความมุ่งหมายของวิสัยทัศน์ ให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงและทีมประสานความร่วมมือเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจวิสัยทัศน์ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปอธิบายเพื่อให้เข้าใจความมุ่งหวังตามวิสัยทัศน์ได้อย่างง่ายและชัดเจน

<ระยะที่สอง> เริ่มการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร(Engage and Enable whole Organization)

 • ขั้นที่4 : สื่อสารวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วม (Communicating the change vision)
 • ใช้วิธีย้ำเตือนวิสัยทัศน์มากกว่าการประกาศอย่างยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียว
 • สร้างทีมอาสาสมัครที่ช่วยสร้างแรงสนับสนุนวิสัยทัศน์
 • สื่อสารประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับจากวิสัยทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
 • รับทราบความวิตกกังวลของพนักงานและอธิบายให้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง
 • นำวิสัยทัศน์ไปใช้กับภารกิจประจำเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ การตัดสินใจ
 • ขั้นที่ 5: ให้อำนาจในการจัดการปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง (Empowering Employees for Broad-Based Action)
 • เปิดรับฟังปัญหาอุปสรรคและอุปสรรคของพนักงานกับการเปลี่ยนแปลง
 • จัดลำดับสำคัญของประเด็นปัญหาและแยกแยะสาเหตุและสร้างความเข้าใจมุมมองของพนักงาน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
 • ทบทวนโครงสร้างองค์กร ระบบปฏิบัติการ และระบการบริหาร ความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างไปในทิศทางและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง
 • ส่งเสริมพนักงานหรือทีมงานที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นที่ 6: สร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายระยะสั้น (Generating Short-Term Wins)
 • แบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นในแต่ละช่วงเวลา
 • จัดลำดับโครงการของเป้าหมายระยะสั้นให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปสู่ความสำเร็จระยะยาว
 • สื่อสารความสำเร็จที่ทำได้ในระยะสั้น อย่างต่อเนื่อง และให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ
 • กระตุ้นให้เกิดความพยายามที่จะทำเป้าหมายต่อไปให้สำเร็จ

<ระยะที่สาม> สร้างการเปลี่ยนแปลงและรักษาไว้ให้ยั่งยืน (Implement and Sustain Change)

 • ขั้นที่ 7: ต่อยอดความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (Consolidating Gaines and Producing more Change)
 • วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จหรือล้มเหลวทุกครั้ง (เรียนรู้)
 • กำหนดเป้าหมายลำดับต่อไปให้มีความท้าทายต่อความสำเร็จที่เพิ่มขึ้น
 • ประยุกต์ใช้ความสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น
 • ติดตามและให้การสนับสนุนทีมงานสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ช่วงเวลาคับขัน ต้องประเมินให้ถี่ขึ้น ควบคุมให้มากขึ้น
 • นำข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ได้รับจากผู้มีประโยชน์ได้เสียทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาทบทวนเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน :
 • ขั้นที่ 8: สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร (Institutionalizing changes in the culture)
 • ปลูกฝังค่านิยม ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในการบรรลุเป้าหมายองค์กร
 • สื่อสารและส่งเสริมกิจกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร
 • สร้างเป้าหมายใหม่ เพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จของวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายระยะยาว

ธวัชชัย บัววัฒน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s