Visionary Leadership : การเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ คือ ผู้นำประเภทหนึ่งที่ใช้หลักในการนำทีมให้ไปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนไปยังวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนั้นผู้นำประเภทนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการคาดการณ์อนาคต และสามารถพาทีมไปยังเป้าหมายด้วยกันได้ เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความสามารถในการมองเห็นอนาคต + ความสามารถในการเป็นผู้นำผู้อื่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ = ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s